Misliti IG


Jedna od najživljih debata u vezi suštine Interneta odvija se u krugovima i organizacijama koje se bave upravljanjem Internetom (Internet Governance – IG). Diskusije o upravljanju Internetom se centriraju oko dva problema: šta je to Internet i šta je to upravljanje?[1] Sva ostala pitanja odnosa Interneta, društva i upravljanja slede iz ova dva prethodna i preispituju širok spektar problema, trudeći se da uspostave konceptualni okvir razmatranja različitih aspekata i vrsta upravljanja Internetom i njihovih društvenih implikacija.Internet je nov i kompleksan fenomen, pa je potrebno definisati pojmove koji se upotrebljavaju da bi se izbegao komunikacijski šum u teorijskim debatama i došlo do praktičnih rešenja koja uvažavaju sve važne aspekte problema i stavove zainteresovanih strana (stakeholders).


Jedan od pokušaja da se kategorijalno savlada kompleksnost fenomena IG i predloži jedan mogući pristup organizaciji polja IG-a je sledeća taksonomija.[2] Kroz incijalno konceptualno mapiranje (concept mapping), trebalo bi da se dođe do nekih zakonitosti uređenja (gr. taxis – arrangement; nomos – law) oblasti IG.


Evo kratkog objašnjenja predloženih kategorija (tabela):[3]
1) Infrastruktura i standardizacija – ovde spadaju osnovna pitanja vezana za funkcionisanje Interneta i to sva 3 strukturna sloja mreže (Benklerova podela): fizičke infrastrukture, koda ili logičkog sloja i sadržaja.
2) Pravo – ovde su svrstana pitanja koja su prevashodno pravne prirode, iako imaju i druge aspekte, kao što i skoro sva druga pitanja iz taksonomije imaju pravnu komponentu ili zahtevaju pravnu regulaciju. Dva pristupa pravnoj regulaciji se razlikuju u tome da li se smatra da se na nove fenomene mogu primeniti postojeće regulative ili je potrebna nova vrsta prava (cyberlaw).
3) Ekonomija – svi aspekti ekonomije koji su pod uticajem ICT-a i Inerneta. Osnovno pitanje je e-trgovina, koja je definisana kao proces izvođenja poslovnih transakcija preko Interneta, i ima 3 osnovne forme transakcija: B2C (business-to-consumer), B2B (business-to-business) i B2G (business-to-government).
4) Razvoj – Internet kao i druge tehnologije osnažuje neke individue, grupe i nacije, dok druge isključuje. Da li će Inernet da reprodukuje i uveća postojeće razlike ili će uticati na redistribuciju moći?
5) Društvo i kultura – ovde se nalaze najkontroverznija pitanja upravljanja Internetom, kao što je: kada je kontrola sadržaja opravdana? Nacionalne, religijske i kulturne razlike su ključne za percepciju ovih fenomena.


Možda će ovaj i slični projekti doprineti da se složenost upavljanja Internetom više ne čini nesavladivom, kao i da se razreše postojeća neslaganja identifikacijom oblasti na koju se odnose i preciziranjem gledišta koja zastupaju.


U jednom drugom pokušaju da se formulišu konceptualna oruđa za razmišljanje o IG, složenost tog zadatka se opisuje sintagmom "okupljanje u stado Šredingerovih mačaka" (Herding Schrödinger’s Cats):
"Izraz 'okupljanje mačaka u stado' odnosi se na zadatak koji je vrlo teško, možda i nemoguće, ispuniti (...) 'Šredingerova mačka' je tema poznatog misaonog eksperimenta austrijskog fizičara, koji se može interpretirati kao demonstracija da apsurdni rezultati nastaju ukoliko principe koji važe u jednom kontekstu primenimo na drugačiju vrstu problema – pogodno upozorenje za one koji se rvu sa kompleksnošću upravljanja Internetom!"[4]

----------------------------------------------------------------------
[1] Projekat The Debate Over Internet Governance: A Snapshot in the Year 2000 izveden u okviru kursa Internet & Society: The Technologies and Politics of Control daje uporedni pregled (ondašnjih) stavova o glavnim pitanjima nekih od najvažnijih figura u ovoj oblasti: Introduction, Governance, Internet
Interviews: Karl Auerbach, Fred Baker, John Perry Barlow, Dave Crocker, Jay Fenello, Carl Kaplan, Michael Krieger, Jamie Love, Eric Menge, Charles Nesson, Mike Roberts, Joe Sims
[2] Jovan Kurbalija, Taxonomy of Internet Governance, DiploFoundation, 2004
[3] isto
[4] Don MacLean, Herding Schrödinger’s Cats: Some conceptual tools for thinking about Internet governance, Background Paper for the ITU Workshop on Internet Governance, Geneva, 26-27 February 2004

Popular posts from this blog

Subvertise!

Konstrukcija individualnog identiteta u informacionom društvu

(De)konstrukcija zajednice